تاريخ : ۱۳٩٠/۳/٥ | ۸:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی حسینی

.                                 

قراردادخصوصی وکالت                                                                                              شماره:...........................

                                                                                            

«کانون وکلای دادگستری مرکز»                                                                    تاریخ:............................                                                                                                                                                                 


پیرو وکالت‌نامه شماره . . . . . . . . و به تجویز ماده یک آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 25/3/ 1378 ناظر به ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که مقرر داشته ((قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است . . . ))
وکیل(کارآموز) و موکل در مورد ضوابط کار و میزان حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر توافق نمودند .
ماده ۱ :حق‌الوکاله وکیل(کارآموز) مندرج در این قرارداد انحصاراً مربوط به ((طرح و تعقیب دعوی / شکایت / پاسخگویی به دعوی / شکایت )) مربوط به موکل در مورد .............................. ................................................................................................................................................ می باشد

ماده 2 :چنانچه در جریان کار ، ضرورت ایجاب نماید که شکایت دیگری طرح و یا شخص ثالثی جلب و یا ثالثی وارد دعوی شود و یا دعوی تقابل توسط طرف دعوی علیه موکل مطرح شود حق‌الوکاله طرح و تعقیب شکایت یا دعوی جدید یا پاسخگویی به دعاوی جدید ، جداگانه توافق و کتباً قرارداد دیگری در این موارد منعقد و به امضاء طرفین خواهد رسید .
ماده 3 :میزان حق‌الوکاله موضوع ماده یک بالا . . . . . . . . . . . . ریال (برابر . . . . . . . . . . .تومان) است که به ترتیب زیر قابل پرداخت است :
الف ) ............ درصد مبلغ فوق همزمان با امضاء و مبادله این قرارداد نقداً / طی چک‌های شماره . . . . . . . توسط موکل به وکیل پرداخت گردید و امضای این قرارداد توسط وکیل به معنای اقرار به وصول وجه یا اخذ چک‌های بالا است .
ب ) ............. درصد (باقیمانده) حق‌الوکاله مقرر بعد از صدور حکم بدوی و قبل از آغاز تعقیب شکایت یا دعوی در مرجع تجدیدنظر باید به وکیل پرداخت شود .

تبصره یک: چنانکه وکیل قبل از طرح شکایت یا دعوا و یا در حین رسیدگی موفق به حل و فصل دعوا گردید و همچنین در صورت ختم دعوا به هر علت ،از جمله صدور حکم قطعی در مرحله بدوی ،قطعی شدن حکم بدوی ،سازش ،گذشت ،و غیره و همچنین کتمان هرگونه دلیل موثر در دعوا چون اسناد ،شهود و غیره از جانب موکل ، موکل متعهد می شود باقیمانده حق الوکاله را به وکیل پرداخت نماید

تبصره 2: چنانچه پس از اعلام وکالت توسط وکیل در پرونده موضوع قرارداد،موکل در هر یک از مراحل رسیدگی اقدام به عزل وکیل نماید،وکیل استحقاق دریافت تمامی حق الوکاله را خواهد داشت وچنانچه استعفای وکیل منحصر به تصمیم وکیل باشد ،وکیل حق مطالبه تمامی حق الوکاله را نخواهد داشت و هرمقداری را که بدوا دریافت نموده است مستحق آن می باشد.
ماده 4 :پرداخت هزینه‌های دادرسی و مخارج لازمه دعوی از قبیل هزینه سفر ، دستمزد کارشناس ، حق‌الزحمه دادرسی و هزینه آگهی به عهده موکل است .
ماده 5 :معرفی شهود و مطلعین و آوردن آنها به دادگاه یا محل اجرای قرار و همچنین جلب متهم و (ابلاغ اوراق دعوی) به عهده وکیل نیست و با اخطار وکیل و عدم اقدام یا تاخیر موکل ، مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود .
ماده 6 :وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوی و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمی‌نماید و تعهد وکیل در قبال موکل ، دفاع از حقوق موکل در حد توانائی علمی و فنی خویش و با رعایت موازین قانونی و عرف وکالتی می‌باشد و موکل با توجه به احتمال پیشرفت کار ، حاضر به امضای این قرارداد شده است . به موکل تذکر داده شد در صورت رد شکایت کیفری احتمال دارد طرف مقابل ، شکایت افترا علیه وی طرح نماید و همچنین در صورت رد دعوی حقوقی ممکن است موکل به پرداخت خسارات دادرسی در حق مقابل و یا دولت (رد دعوی اعسار) محکوم گردد .
ماده 7 :پرداخت هرگونه وجه به وکیل و نیز تسلیم هرگونه سند به مشارالیه ، در قبال اخذ رسید خواهد بود .

ماده 8 : صرفنظر از قدرت و ضعف ادله دعوا ، نتیجه کار و طول مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست و پرداخت هزینه های دادرسی هیچ ارتباطی با نتیجه کار و طول مدت آن ندارد.

ماده 9: تعیین اوقات دادرسی با محکمه است فلذا وکیل نقشی در سرعت یا کندی جریان دارسی نخواهد داشت.

ماده 10 :تهیه وسیله اجرای قرارهای دادگاه :معرفی شهود و مطلعین و جلب متهم با وکیل نیست و وکیل فقط در صورت امکان در این موارد با موکل همکاری خواهد کرد.

ماده 11: با فرض موفقیت در دعوا هزینه هایی که موکل متقبل شده و می شود از محکوم علیه (احتمالا) قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

ماده 12: در صورت بروز هرگونه اختلاف بین وکیل و موکل که ناشی یا مرتبط با این قرارداد باشد (از جمله اختلافات راجع به تفسیر و اجرای قرارداد) ، موضوع از طریق حکمیت حل و فصل خواهد شد . طرفین باامضای این قرارداد ، به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز (یا نماینده او) تفویض اختیار نمودند تا به عنوان داور مرضی الطرفین با حق صلح و سازش جهت رسیدگی به اختلافات فی‌مابین راساً یا توسط نماینده خود اقدام نمایند .
ماده 13 :مواردی که درا ین قرارداد پیش‌بینی نشده تابع مقررات تعرفه حق‌الوکاله و عرف وکالت می‌باشد
این قرارداد مشتمل بر 13 ماده و 2 تبصره  در ۲ نسخه تنظیم ، در تاریخ   /   /    ۱۳ بین طرفین امضاء و مبادله گردید ، اعتبار نسخ یکسان می‌باشد .


نام و امضاء وکیل
                                                                                                                          نام و امضای موکل / موکلین